Human Technology Toolbox

Koersbepaling

De koersbepaling valt samen met doelbepaling onder de product innovatie cyclus. De koersbepaling heeft als doel om zoekvelden te generen. Op basis van een intern en extern onderzoek worden zoekvelden gegenereerd. Het externe onderzoek bestaat uit een DESTEP analyse die later op de pagina verder wordt behandeld. Naast de DESTEP methode behoren zowel afnemers- als concurrentenanalyses tot de activiteiten binnen de externe analyse.

De interne analyse bestaat uit een totaalpakket van alle activiteiten en dergelijke van het bedrijf zoals welke producten worden aangeboden.

Doelfase

Nadat de koersfase is doorlopen weet men wat de sterke kanten zijn van het bedrijf waar(voor) het project wordt uitgevoerd, maar ook waar kansen liggen ten opzichte van de markt met betrekking tot de sterke kanten van het bedrijf.

In de doelfase word de koers bepaald van het uit te voeren onderzoek aan de hand van de gegenereerde zoekvelden uit de koersfase. Nu moet er een richting worden gekozen waar het onderzoek zich op gaat focussen.

Dit is het moment dat er definitieve onderzoeksvragen worden opgesteld die de scope zullen bepalen, en de onderzoeksmethodieken die gebruikt zullen worden om antwoord te geven op de hoofd en deelvragen.

De uitput van deze fase zal het onderzoeksrapport zijn en afhankelijk van de hoofdvraag ook een adviesrapport.

Onderzoeksmethodieken die gebruikt kunnen worden in deze fase zijn:

  • Cardsorting
  • Deskresearch
  • Interviewen
  • Persona
  • Enquête

Ontwikkelingsfase

In deze fase wordt er onderzoek verricht naar product en technologische ontwikkelingen en is bedoeld voor het ontwikkelen van het product of de beste gebruikskwaliteit van een product te ontwerpen. De beschreven methoden kunnen helpen bij antwoordgeven op de onderzoeksvragen. Aan de hand van de data die nodig is kunnen explicite behoeften onderzocht worden, wat een respondent zegt, de observeerbare behoeften, de non-verbale communicatie van een respondent en de latenten behoeften. Dit zijn behoeften, vaak gedachtens van respondenten die diep weggestopt zitten.

Introductiefase

De introductiefase is een fase voor de laatste check van het concept. De Human Technology Engineer speelt slechts een bescheiden rol in deze fase. Het gaat hier slechts om de laatste controle van het concept of je opdrachtgever overtuigen van het concept.

Gebruiksfase

In de gebruiksfase wordt een product onderzocht op hoe het gebruikt wordt, ook wel gebruiksonderzoek genoemd. Niet te verwarren met gebruikersonderzoek. Bij gebruiksonderzoek wordt er gekeken wat de gebruikskwaliteit is van een bepaald product, of dienst.

Als het doel is om een nieuw product op de markt te brengen waarvan er al meerdere zijn, zoals bijvoorbeeld een fitness tracker, dan kunnen concurrerende producten ook worden onderzocht. Dit kan worden gedaan om te achterhalen wat aspecten zijn van die producten die als wenselijk worden ervaren, deze kunnen dan bijvoorbeeld ook worden gebruikt bij het te ontwikkelen product.

Verder kan er tijdens gebruiksonderzoek van een nieuw soort product worden gekeken in de prototype fase welke aspecten van dit product goed werken, en wat er aangepast moet worden, alvorens er nieuwe prototypes worden gemaakt.